jquery slider example

Information

 
Untitled Document
  • กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • KM
  • คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • IPv6 eLearning
  • โปรแกรม iperf

Untitled Document

   ความรู้ภายใน
   ความรู้จากความร่วมมือ
   ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย OBEC NET
 
   Access Node
   Distribution Node
   คู่มือการเชื่อมต่อ UniNet

Untitled Document

   บทเรียนสำหรับ IPv6
 
   บทที่ 1
   บทที่ 2
   บทที่ 3
   บทที่ 4
   บทที่ 5
   บทที่ 6
   บทที่ 7
   บทที่ 8
   บทที่ 9

Untitled Document

   โปรแกรม iperf
 
   โปรแกรม iperf สำหรับทดสอบ Performance ของ Network
  
 

 

เปิดโลกการเรียนรู้มิติใหม่ กว้างไกล ไม่สิ้นสุด

 มิติ
 
วิสัยทัศน์
       เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
     1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
      2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
        
        สมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถติดตามกิจกรรม การอบรม การสัมมนา ต่างๆ ของเครือข่ายUniNet ได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิธินกิจกรรม
 

UniNet Quick Access

 
 

ภาพกิจกรรม

 
       
   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet

Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
 
  Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  UniNet ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุม "อินเทอร์เน็ตโรงเรียน"
  UniNet ร่วมกับ สพป.พิษณุโลก เขต 3
  UniNet ร่วมกับ สฟป.ลพบุรี "เครือข่ายอินเตอร์เน็ต"
  "DNS" Uninet - หาดใหญ่
     
   โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย : ThaiLIS

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 26-28.03.2561
 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 26-28.03.2561
  ประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 15.02.2561
  สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33_1-2.11.2560
  อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_24-25.08.2560
  อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_17-18.08.2560
     
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : WUNCA

WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_19.01.2561
 
  WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_19.01.2561
  WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_18.01.2561
  WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_17.01.2561
  WUNCA ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
  WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_18.01.2560
     
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ                                                                                                            You Connect with

 
 
IPv4 : 54.161.45.156