องค์ความรู้ (KM)

 
  • ความรู้ภายใน
  • ความรู้จากความร่วมมือ
  • ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   ความรู้จากความร่วมมือ
 
   โครงการสถาปัตยกรรมริมน้ำ...แม่กลอง
   บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพในประเทศไทย